Vragen? Bel ons:

+32 9 218 19 50

 

Breed gamma  -  Snelle levering  -  Jarenlange ervaring

Search Site

Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN Mavi Geschenken

De hierna volgende algemene verkoopsvoorwaarden zijn van kracht en beheersen elke verkoop en levering. Zij primeren boven alle algemene verkoops- en aankoopvoorwaarden, vervat in brieven, bestelbons en alle andere briefwisseling van de koper, behoudens uitdrukkelijk afwijkend beding, dat nochtans slechts kan gelden voor één transactie, tenzij anders contractueel door beide partijen overeengekomen.

A. De aanbieding

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij er uitdrukkelijk een optie in wordt vermeld.

2. Eventuele leveringstermijnen gelden slechts als aanwijzing en houden geen verbintenis in.

B. Overeenkomst

De koper is door zijn opdracht gebonden. Geen enkele bestelling ontvangen en aanvaard door onze firma kan vernietigd worden, tenzij met onze schriftelijke instemming, bij gebreke waarvan een forfaitaire schadevergoeding van 25 % zal verschuldigd zijn, onverminderd het recht van de verkoper zijn werkelijke schade te bewijzen. Wijzigingen in de opdracht nadat de overeenkomst is tot stand gekomen dienen door de opdrachtgever schriftelijk aan de verkoper te worden meegedeeld, die vervolgens een aangepaste offerte kan uitbrengen dan wel de opdacht weigeren.

C. Levering, keuring, eigendomsoverdracht

1. Laattijdige of uitgestelde levering geven geen aanleiding tot verbreking van de overeenkomst, noch tot schadevergoeding of intresten.

2. Overmacht (oorlog, regenweer, vorst, sneeuw, stakingen, gebrek aan grondstoffen...) ontslaat de verkoper van elke verantwoordelijkheid betreffende de volbrenging van haar verplichtingen.

3. Klachten omtrent de geleverde diensten of plaatsing dienen ons schriftelijk toe te komen binnen de 10 dagen na in ontvangstname.

4. In afwijking van art. 1583 BW blijven de geleverde diensten en materialen eigendom van de verkoper tot de koopprijs ervan volledig werd vereffend. De koper draagt echter het risico vanaf de levering of plaatsing.

5. De verkoper is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade en de verschuldigde schadevergoeding kan maximaal het bedrag belopen van de ter zake verzonden facturen.

D. Betalingsvoorwaarden

1. Al onze facturen zijn contant betaalbaar, behalve ingeval van een schriftelijk overeengekomen afwijkend beding. De uitgifte van wissels maakt geen novatie uit.

2. Ingeval van laattijdige betaling zullen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, moratoire intresten aangerekend worden op de hoofdsom tegen de intrestvoet zoals bepaald in art. 5 van de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties van 2 augustus 2002 met een minimum van 12 %.

3. Ingeval van laattijdige betaling zal de schuldenaar, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, naast de moratoire intresten, een vergoeding verschuldigd zijn van 10 % op de hoofdsom ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling, onverminderd het recht van de schuldeiser om een vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling en onverminderd het recht van de schuldeiser om een vergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door de niet-betaling.

4. Niet betaling van een factuur op de vervaldag maakt alle andere facturen onmiddellijk, van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar, ook indien zij kaderen binnen een andere overeenkomst.

E. Geschillen

Alle voorkomende betwistingen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Hasselt die alleen, en in alle gevallen, bevoegd zijn er kennis van te nemen.

 

Back to top